Není spin-off jako spin-off

V Pardubicích se na dva dny setkali zájemci o problematiku spin-off společností využívajících výsledků výzkumné a vývojové činnosti výzkumných organizací.

Téma je velmi aktuální i vzhledem k tomu, že jeden pilíř nově schválené Inovační strategie ČR 2019-2030 se specificky věnuje podpoře start-up a spin-off společností.

Dvoudenní workshop s názvem „Zakládání spin-off společností“ pořádala společnost alevia s partnery – Charles University Innovations Prague s.r.o., dceřinou společností Univerzity Karlovy, IOCB TECH s.r.o., dceřinou společnosti Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, a advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři.

Více než dvě desítky zájemců reprezentovalo vysoké školy, Akademii věd ČR a její ústavy, ostatní veřejné výzkumné instituce, fakultní nemocnice a jiné přímo řízené organizace, které se zabývají nezávislým výzkumem. O své zkušenosti se zakládáním spin-off společností výzkumnými organizacemi veřejnoprávní povahy se podělili Otomar Sláma (CUIP) a Martin Fusek (IOCB TECH). O právních aspektech hovořil Matej Kliman z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři.

Účastníci se shodli na tom, že samotný pojem „spin-off“ společnost v kontextu výzkumných organizací se používá v zahraničí i v Česku velmi široce a k označení různých subjektů. Na jednom konci spektra se může jednat o obchodní či jiné společnosti, do kterých vstupuje výzkumná organizace majetkovým podílem. Na opačné straně spektra jsou za spin-off společnosti označovány i subjekty, které nemají na výzkumnou organizaci finanční ani osobní vazbu a je jim poskytnuta licence k využití výsledků výzkumné a vývojové činnosti výzkumné organizace – ať už k patentu, užitnému vzoru či k jinému know-how. Jako typický příklad pak lze označit společnost, kterou si zakládá zaměstnanec výzkumné organizace (který se současně podílel na vzniku duševního vlastnictví), přičemž obě organizace spolu uzavírají licenční smlouvu a také smlouvu o spolupráci, která stanoví všechny ostatní podmínky. A to především v případě, kdy zakladatel spin-off společnosti zůstává i nadále zaměstnancem výzkumné organizace.

Také je nutno rozlišit účel, pro který je spin-off společnost v nejširším slova smyslu zakládána. Může se jednat například o přesunutí některých existujících doplňkových činností (služby, pronájmy atd.), které s výzkumnou a vývojovou činností mohou souviset pouze nepřímo, do samostatné právnické osoby. Dále se jedná o založení samostatné právnické osoby určené výhradně pro realizaci transferových aktivit, což je právě příklad společností CUIP a IOCB TECH. Dále se může jednat o spin-off společnosti, které jsou založeny výhradně z důvodů využití výsledků výzkumné a vývojové činnosti výzkumné organizace – ať už s či bez majetkového podílu výzkumné organizace.

Účastníci workshopu diskutovali o nutnosti některých systémových opatření, které se však musí týkat všech typů výzkumných organizací, které vytvářejí aplikační potenciál – nejen vysokých škol, ale také veřejných výzkumných institucí, přímo řízených organizací či fakultních nemocnic. V průběhu workshopu zaznělo, že v současné chvíli panuje poměrně vysoká míra právní nejistoty, zda výzkumné organizace veřejnoprávního charakteru mají výslovné zákonné zmocnění pro vkládání majetku do spin-off společností, což je statisticky nejrizikovější způsob podnikání. Jako žádoucí se jeví úpravy příslušných legislativních předpisů – například zákona o vysokých školách, zákona o veřejných výzkumných institucích či zákona o nakládání s majetkem státu u dalších právnických osob, které by tento způsob nakládání s majetkem výzkumné organizace veřejnoprávní povahy výslovně umožnily a případně stanovily přesné podmínky.

DSCN6399

V rámci podpory efektivního přenosu výstupů výzkumu a vývoje z výzkumných organizací do aplikační sféry jsou v současné době realizována a také připravována různá finanční a jiná schémata na podporu tohoto procesu. Bylo by vhodné, aby podpora spin-off společností směřovala téměř výhradně k nově vzniklým společnostem. A to při jasně definovaných podmínkách, které musí daná obchodní společnost naplňovat – například využití výsledku výzkumu a vývoje výzkumné organizace, maximální doba od založení do 3 let, nastavení vzájemných vztahů s výzkumnou organizací atd.). Do výzkumných organizací by měla směřovat primárně podpora na vlastní výzkumnou a vývojovou činnost, která má být dále různými způsoby transferována a komercializována. Jakákoliv další podpora efektivního transferu mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou včetně podpory vzniku spin-off společností v žádném případě nesmí znamenat zvýšenou administrativní a projektovou zátěž výzkumných organizací jako celku či jednotlivých výzkumných pracovníků.

Podpora by měla sloužit mimo jiné k zajištění zvýšení kompetencí osob zodpovědných za úspěšné fungování spin-off společností – a to například formou mentoringu, koučinku, efektivních metod vzdělávání, rozvoje obchodní sítě a marketingu. Popřípadě k vytváření „poolu“ osob s podnikatelskými kompetencemi (znalosti, dovednosti, osobnostní předpoklady), ze kterých by bylo možné rekrutovat jednotlivce schopné pomoci při rozjezdu specifických spin-off společností s vazbou na výzkumné a vývojové aktivity. Vhodných osob na tyto pozice je velký nedostatek.

Účastníci workshopu v neposlední řadě diskutovali důvody podpory zakládání spin-off společností ve výzkumném prostředí. Většina se shodla na tom, že zásadním faktorem je především společenský dopad – tj. využití produktu, technologie či služby, které by jinak nemusely být využity, vznik nových pracovních míst atd. V žádném případě by neměl být hlavním a jediným cílem či monitorovacím indikátorem počet založených či podpořených spin-off společností.

 Autoři: Vědavýzkum.cz (AV), Lenka Scholzová (SSČ AV ČR)

Převzato ze stránek vedavyzkum.cz.

Čtěte také

Smlouva se společností Svenox Pharmaceuticals LLC

Dne 12. 12. 2018 se Charles University Innovations Prague s. r. o.  (CUIP) podařilo úspěšně uzavřít smlouvu se společností Svenox Pharmaceuticals LLC o převodu práv k přihlášce vynálezu, který pochází z vědeckého týmu profesora Alexandra Hrabálka z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (FaF UK).


Workshop: Zakládání spin-off společností

Společnost Alevia pořádá ve spolupráci se svými partnery ve dnech 24. a 25. dubna 2019 v Pardubicích dvoudenní workshop zaměřený na problematiku zakládání spin-off společností. Na základě rostoucí poptávky ze strany výzkumných organizací (vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a ostatních veřejných výzkumných institucí) jsme…


Juniorská univerzita: Jak akademici podnikají

„Co dělat, když něco vynaleznu? Jak je to s těmi patenty? A dá se vůbec dělat na univerzitě byznys? Jak proměnit nápady v realitu a jak se dá na univerzitě podnikat.” Otomar Sláma, ředitel Charles University Innovations Prague s.r.o., společně s Jiřím Valachem, zástupcem ředitelky…


CUIP licencuje software vytvořený na MFF

24.7. 2019 Dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague s.r.o. podepsala 24. července 2019 licenční smlouvu s českou společností Geneea Analytics s.r.o. Ta bude na základě této smlouvy nabízet a prodávat software, modely a data, které vznikly v Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty. Tento…


První spin-off CUIP

Dne 28. 1. 2020 představila CUIP na tiskové konferenci svůj první spin-off Charles Games s.r.o. Charles Games byla původně mezioborová pracovní skupina složená ze zástupců Filozofické fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK, přičemž právě spolupráce odborníků z různých oborů tvoří základ úspěchů této skupiny. „Jedná…


Jsme výzkumná organizace!

20. 4. 2020, Praha. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zapsalo CUIP do seznamu výzkumných organizací. CUIP díky tomu již nebude muset různým orgánům státní správy prokazovat, že splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovené předpisy Evropské unie.