7. národní konferenci transferu hostila Univerzita Karlova

15.–16. 5. 2019 se hosté dozvěděli nové vize v oblasti transferu znalostí a technologií a měli možnost sdílet své vlastní poznatky, problémy a nástrahy, které vycházely z jejich zkušeností.

Unikátní vhled do této problematiky vnesli zahraniční hosté, kteří mají v oblasti transferu dlouholeté zkušenosti. Ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií UK, Mgr. Hana Kosová, na konferenci představila nově vzniklou dceřinou společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) v kontextu celouniverzitního výzkumu a mnoho hostů z ostatních univerzit ocenilo její zkušenosti se založením takové instituce.

Na diskutovaná témata z oblasti transferu znalostí a technologií navázal 2. ročník veletrhu inovací s názvem Via Carolina. Veletrh byl věnován možnostem spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a aplikační sférou. Nabídka jednotlivých vědeckých týmů UK z oblasti přírodních, lékařských a humanitních věd byla zpracována interaktivní formou. Návštěvníci se mohli těšit nejen na prezentace vědeckých týmů, které představily své výsledky. Mnoho technologií si za přítomnosti jejich původců mohli návštěvníci sami vyzkoušet. Nabídku všech představovaných technologií nalezli návštěvníci také v Katalogu služeb UK.

Odborné prezentace představily například novou metodu měření vlhkosti v porézních materiálech nebo unikátní přístroj k měření seismických vln. Humanitní vědy představily například projekt Revoluce, který přinesl přelomový způsob výuky studentů základních a středních škol v době Československa v letech 1938–1989.

Čtěte také

Smlouva se společností Svenox Pharmaceuticals LLC

Dne 12. 12. 2018 se Charles University Innovations Prague s. r. o.  (CUIP) podařilo úspěšně uzavřít smlouvu se společností Svenox Pharmaceuticals LLC o převodu práv k přihlášce vynálezu, který pochází z vědeckého týmu profesora Alexandra Hrabálka z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (FaF UK).


Workshop: Zakládání spin-off společností

Společnost Alevia pořádá ve spolupráci se svými partnery ve dnech 24. a 25. dubna 2019 v Pardubicích dvoudenní workshop zaměřený na problematiku zakládání spin-off společností. Na základě rostoucí poptávky ze strany výzkumných organizací (vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a ostatních veřejných výzkumných institucí) jsme…


Juniorská univerzita: Jak akademici podnikají

„Co dělat, když něco vynaleznu? Jak je to s těmi patenty? A dá se vůbec dělat na univerzitě byznys? Jak proměnit nápady v realitu a jak se dá na univerzitě podnikat.” Otomar Sláma, ředitel Charles University Innovations Prague s.r.o., společně s Jiřím Valachem, zástupcem ředitelky…


Není spin-off jako spin-off

V Pardubicích se na dva dny setkali zájemci o problematiku spin-off společností využívajících výsledků výzkumné a vývojové činnosti výzkumných organizací. Téma je velmi aktuální i vzhledem k tomu, že jeden pilíř nově schválené Inovační strategie ČR 2019-2030 se specificky věnuje podpoře start-up a spin-off společností. Dvoudenní workshop…


CUIP licencuje software vytvořený na MFF

24.7. 2019 Dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague s.r.o. podepsala 24. července 2019 licenční smlouvu s českou společností Geneea Analytics s.r.o. Ta bude na základě této smlouvy nabízet a prodávat software, modely a data, které vznikly v Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty. Tento…


První spin-off CUIP

Dne 28. 1. 2020 představila CUIP na tiskové konferenci svůj první spin-off Charles Games s.r.o. Charles Games byla původně mezioborová pracovní skupina složená ze zástupců Filozofické fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK, přičemž právě spolupráce odborníků z různých oborů tvoří základ úspěchů této skupiny. „Jedná…


Jsme výzkumná organizace!

20. 4. 2020, Praha. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zapsalo CUIP do seznamu výzkumných organizací. CUIP díky tomu již nebude muset různým orgánům státní správy prokazovat, že splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovené předpisy Evropské unie.