Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

která se bude konat dne 5. 4. 2022 v 17:00 hod. na adrese Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 v zasedací místnosti kanceláře rektorky Univerzity Karlovy.

Pořad valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady,
  2. Rozhodnutí o změně stanov,
  3. Volba MUDr. Josefa Fontany, Ph.D. za člena správní rady,
  4. Rozhodnutí o smlouvách o výkonu funkce členů správní rady,
  5. Odvolání Mgr. et Mgr. Hany Kosové z funkce člena dozorčí komise a jmenování PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D. členem dozorčí komise
  6. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě není určen. Valné hromady se může zúčastnit osoba, která je akcionářem Společnosti ke dni jejího konání.